Kısaca Denetim ve Tasdik başlıkları altında aşağıdaki gibidir.

 • Denetim

  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

 •  Tasdik

  YMM’ler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

  İlgili mevzuatın öngördüğü işler ile resmî mercilerce belirlenecek işleri yapmak.

  Türkiyede Yeminli Mali Müşavirlik yapacak kişilerin gerekli şartları taşımaları sonrasında yapılan zorlu sınavlardan başarılı olması ve ilgili mahkemede Mesleki Yemini etmeleri halinde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliğin’ce Yeminli Mali Müşavir (YMM) ünvanı ile yetkilendirilirler.

 

Ülkemizde mevzuatsal Zorunluluklar dışında ise Vergisel Problemlerle uğraşmak istemeden mali idare ile olan ilişkilerini güvenceye alıp Ticari İşlerine odaklanmak isteyen ve büyümek isteyen şirketlerce tercih edilmektedir.