Kısaca Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Türkiye’de Bağımsız Denetim Yapacak kişilerin gerekli şartları sağlaması sonrası yapılacak zorlu sınavlardan başarılı olması halinde   Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’unca Bağımsız Denetçi ünvanı ile yetkilendirilirler.

Ülkemizde Bağımsız Denetim KGK,SPK,BDDK,EPDK kurumlarına tabi şirketlerde zorunlu olarak, İsteğe bağlı özel denetimlerde ve Şirket Satın alma Görüşmelerinde ve çok ortaklı şirketlerde  ise isteğe bağlı yapılmaktadır.